Benthyciadau yn yr Almaen

CYNNIG A CHYMORTH I DDEWIS BENTHYCIADAU

Mae'r ffaith nad yw benthyciadau a chredydau yn yr Almaen bellach yn brin. Does dim angen dweud nawr. Ond ar gyfer beth mae pobl yn benthyca mewn gwirionedd? Mae hefyd yn ffaith bod ceir yn arbennig o aml yn cael eu hariannu. 

Mae prynu car yn dal i fod yn angenrheidiol ym mhob gwlad yn y byd, gan gynnwys yn yr Almaen, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, er mwyn gallu cymryd rhan mewn bywyd bob dydd heb ymyrraeth. Mae pris car yn y rhan fwyaf o achosion mor uchel fel mai prin y gall unrhyw un fforddio pryniant o'r fath o'u pocedi eu hunain heb gymryd benthyciad.

Yn ogystal, heddiw mae'n hawdd iawn cymryd benthyciad yn yr Almaen. Beth yw benthyciad yn yr Almaen? Sut i wneud cais amdano? Byddwn yn ceisio ateb y cwestiynau hyn a llawer o gwestiynau eraill yn ymwneud â chredyd yn yr Almaen ar ein gwefan.

Gall benthyciadau yn yr Almaen fod yn ffordd ddefnyddiol o dalu costau. Ond cyn i chi wneud cais am fenthyciad yn yr Almaen, mae'n bwysig deall popeth sy'n mynd i mewn i fenthyca arian. Ar ein gwefan gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth angenrheidiol a dewis yr opsiwn gorau i chi.
Prif Opsiwn
cardiau credyd yn yr Almaen

Mastercard

 • Y benthyciad symlaf yn yr Almaen
 • Ffi flynyddol o €0 ar gyfer cerdyn credyd Mastercard Gold
 • 7 wythnos heb log
 • Heb unrhyw daliadau wrth gasglu'r cerdyn
 • Ffi cyfnewid € 0 - ledled y byd
 • Nid yw'n gerdyn rhagdaledig
 • Rhad ac am ddim
 • Gweld drosoch eich hun.

 

Heb unrhyw rwymedigaethau!
Nid oes yn rhaid i chi dderbyn cynnig, felly os nad yw'r cynnig yn foddhaol, gwrthodwch ef ac ni fydd yn costio dim i chi.
benthyciadau rhyngrwyd yn yr Almaen

Benthyciadau Ar-lein Yn yr Almaen

Mae benthyciadau ar-lein yn yr Almaen neu fenthyciadau yn yr Almaen dros y Rhyngrwyd yn fenthyciadau cyffredin gydag un gwahaniaeth. Y gwahaniaeth yw pan fyddwch yn cymryd benthyciad ar-lein yn yr Almaen, nid oes rhaid i chi fynd i'r banc yn bersonol.

Gwnewch bopeth ar-lein o gysur eich cartref. Penderfynwch ar swm y benthyciad a ddymunir, llenwch gais byr ar-lein, ei anfon, ac aros am y cynnig.

credyd Almaeneg

Da Gwybod

Yn y rhan hon o'n gwefan, gallwch ddod o hyd i bynciau amrywiol yn ymwneud â benthyciadau yn yr Almaen a all eich helpu i ddewis benthyciad, ond hefyd yn rhybuddio am sgamiau amrywiol.

Fodd bynnag, mae cymryd benthyciad yn benderfyniad difrifol. Felly cymerwch amser i ddarllen yr edafedd. Efallai y byddant yn eich arbed rhag penderfyniadau gwael.

cardiau credyd yn yr Almaen

Cardiau Credyd yn yr Almaen

Mae cardiau credyd yn yr Almaen wedi dod yn rhan annatod o gyllid personol oherwydd bod angen cerdyn credyd ar lawer o bobl i dalu ar ryw adeg yn eu bywydau. Bob tro y byddwch chi'n meddwl am wario arian, mae'n rhaid i chi werthuso manteision ac anfanteision defnyddio'ch cerdyn credyd.

Mae defnydd cyfrifol o gardiau credyd yn ddysgu ariannol sy'n eich helpu i reoli eich arian personol mewn ffordd dda ac effeithlon. Rydym wedi paratoi sawl opsiwn cerdyn credyd i chi yn yr Almaen.

benthyciad car yn yr Almaen

Benthyciad car yn yr Almaen

Mae pobl sy'n chwilio am fenthyciad car yn aml yn dechrau trwy gysylltu â'u prif fanc neu sefydliad benthyca arall. Rhag ofn i chi gael benthyciad, rydych mewn perygl yn yr achos gwaethaf y byddwch yn cael eich "llosgi", oherwydd eich bod newydd fynd at un banc heb gymhariaeth go iawn. Efallai y gallech fod wedi gwneud yn well pe baech wedi defnyddio platfform cymharu benthyciadau ymlaen llaw.

Mae delwyr cerbydau hefyd yn cynnig opsiynau ariannu amrywiol, gan gynnwys cyfryngu benthyciadau banc partner neu brydlesu (hefyd trwy bartneriaid), a all fod yn opsiwn da i chi.

Benthyciadau yn yr Almaen: Da gwybod

Mae benthyciadau yn yr Almaen yn gontractau lle rydych chi'n cael arian nawr ac yn ei dalu'n ôl yn ddiweddarach, naill ai dros gyfnod o amser neu mewn cyfandaliad. Er mwyn digolledu'r sefydliad neu'r person sy'n rhoi'r arian, byddwch fel arfer yn rhoi mwy yn ôl nag a gewch. Mae'r iawndal hwn fel arfer yn cynnwys llog a ffioedd eraill dros amser.

Yn syml, mae benthyciadau yn caniatáu ichi wario'r arian sydd ei angen arnoch nawr a thalu'n ôl yn y dyfodol.

Y gwahaniaeth rhwng benthyciad cerdyn credyd a benthyciad banc

Yn aml, nid yw pobl yn gwybod y gwahaniaeth rhwng benthyciadau cerdyn credyd a benthyciadau banc - dyled a gewch gan y banc trwy lofnodi contract. Mae'r ddau fenthyciad yn debyg ac mae'r ddau yn fodd i fenthyg arian a gymeradwywyd gan y banc.

Y gwahaniaeth yw bod yr arian yn cael ei dynnu o'ch cyfrif gyda chardiau credyd. Mae hyn yn golygu yn y rhan fwyaf o achosion eich bod yn mynd i mewn i’r coch ar eich cyfrif a gymeradwywyd gan eich banc, tra yn achos benthyciad, hynny yw, debyd, rydych yn ei gymryd o’r banc, rydych yn cael yr arian i mewn i’ch cyfrif a , yn dibynnu ar y pwrpas, gallwch chi wneud beth bynnag y dymunwch ag ef - mae angen i chi.

Fel arfer, mae benthyciadau yn yr Almaen gan fanc yn opsiwn gwell os oes angen mwy o arian arnoch oherwydd y gyfradd llog is na benthyciadau cerdyn credyd, oherwydd bod gan fenthyciadau cardiau credyd yn yr Almaen yn y rhan fwyaf o achosion gyfradd llog uwch, hynny yw, mae'n rhaid i chi dalu yn ôl mwy o arian os ydych yn benthyca arian.

credyd yr Almaen

Sut mae benthyciadau'n gweithio yn yr Almaen

Pan fydd angen arian arnoch, rydych yn gofyn i fanc neu unrhyw fenthyciwr ddarparu arian i chi. I wneud hyn, byddwch fel arfer yn cyflwyno cais neu'n "gwneud cais" am fenthyciad, a'r benthyciwr neu'r banc sy'n penderfynu a ddylid cymeradwyo'ch cais ai peidio. Mae'r benthycwyr neu'r banc yn gwneud penderfyniad yn seiliedig ar eich un chi teilyngdod credyd (SCHUFA) — eich asesiad a fyddwch yn ad-dalu'r benthyciad ai peidio. 

Mae benthyciadau yn yr Almaen, hynny yw, eich teilyngdod credyd, yn dibynnu ar sawl ffactor, dau ffactor pwysig yw eich hanes credyd a'r incwm sydd gennych ar gael i ad-dalu'r benthyciad. 

Sut i gymryd benthyciad ar gyfer gweithwyr yn yr Almaen

Mae sawl ffordd o godi benthyciad i weithwyr yn yr Almaen. Byddwn yn sôn am y ddau fwyaf poblogaidd:

 1. Mynd i'r swyddfa
 2. Cais am fenthyciad ar-lein

Mynd i'r swyddfa

Banciau lleol yw'r lleoedd cyntaf y mae llawer o bobl yn meddwl amdanynt pan fyddant yn meddwl am gymryd benthyciad yn yr Almaen. Wrth gwrs, mae hyn yn feddylfryd arferol oherwydd os ydych chi eisoes yn gleient i'r banc, rydych chi'n gwybod eu gwaith ac mae hynny'n rhoi rhywfaint o sicrwydd ym mhen person. Wedi'r cyfan, mae'n ymwneud ag arian.

Os gwnewch gais yno, mae'n debygol y byddwch yn cwrdd wyneb yn wyneb â swyddog benthyciad, bydd y profiad yn bersonol, a gall y swyddog eich tywys yn hawdd trwy'r broses ymgeisio. O gymharu ag opsiynau eraill, mae gan fanciau fel arfer gymwysterau credyd uwch neu amodau ar gyfer benthyciad. Fodd bynnag, os ydych eisoes yn gwsmer, gallai'r banc gwtogi'r gwaith papur i chi wrth gymryd benthyciad yn yr Almaen. 

Fodd bynnag, mae hon yn ffordd syml iawn, mae'r gyfradd llog yn eich banc lleol yn aml yn rhy uchel. Rydym yn argymell eich bod yn ymweld â banciau eraill ac yn edrych ar y cynigion y maent yn eu cynnig i chi fel y gallwch gymryd y cynnig mwyaf ffafriol i chi. Mae mynd i fanciau lluosog yn ddiflas ac yn cymryd llawer o amser gwerthfawr, a gallwn argymell opsiwn gwell. Daw hyn â ni at yr ail bosibilrwydd o gymryd benthyciad yn yr Almaen, sef cais ar-lein am fenthyciad. 

 

credyd Almaeneg

Cais ar-lein am fenthyciad yn yr Almaen

Os ydych chi'n pendroni sut i gael benthyciad yn yr Almaen, mae benthyciadau ar-lein yn opsiwn i chi. Mae hon yn ffordd boblogaidd arall o gael benthyciad yn yr Almaen. Heddiw, gallwch gael bron unrhyw beth ar-lein, gan gynnwys prynu tŷ, prynu car, dechrau busnes, a hyd yn oed cymryd benthyciad ar-lein.

Benthyciadau ar-lein caniatáu i chi gwblhau'r broses gwneud cais am fenthyciad ar-lein, o gysur eich cartref, o gymharu cyfraddau i wneud cais a derbyn arian. Fel arfer gallwch gael eich benthyciad a rheoli eich cyfrif heb fynd i gangen banc. Gellir cymeradwyo rhai benthyciadau ar-lein yn yr Almaen mor gyflym fel ei bod yn cymryd llai o amser i gael benthyciad ar-lein nag y mae'n ei gymryd i yrru i gangen banc.

Fel gydag unrhyw gynnyrch ariannol, mae angen i chi wneud eich ymchwil ar y cwmni rydych chi'n gweithio gydag ef a sicrhau bod eich benthyciad yn iawn i chi.

benthyciad cyflym yn yr Almaen

Pa fathau o fenthyciadau sydd gennym yn yr Almaen?

Mae gennym sawl math o fenthyciadau yn yr Almaen, a byddwn yn rhestru rhai ohonynt:

 • Benthyciadau preifat neu fenthyciadau i'w defnyddio am ddim;
 • Benthyciadau ar gyfer cerbydau;
 • Benthyciadau ar gyfer adeiladu neu brynu eiddo tiriog;
 • Benthyciadau ar gyfer ailraglennu;
 • Benthyciad busnes.

Benthyciad preifat yn yr Almaen neu fenthyciad i'w ddefnyddio am ddim

Benthyciad preifat yn yr Almaen yn fenthyciad a ddefnyddir gan unigolion preifat i'w ddefnyddio am ddim. Nid yw'r credydau hyn yn ddynodedig a gallwch eu defnyddio at unrhyw ddiben. Benthyciad preifat yn yr Almaen yn cael ei ddefnyddio yn aml ar gyfer ariannu teithio, offer cartref mwy, dodrefn, addysg, a mân waith adnewyddu neu brynu car.

Yr uchafswm a gymeradwyir yn y rhan fwyaf o achosion yw hyd at €60000. Os ydych chi eisiau prynu tir, tŷ neu efallai fflat y tu allan i'r Almaen, mae hwn hefyd yn opsiwn i chi. 

 

Benthyciad car yn yr Almaen

Mae benthyciad cerbyd neu fenthyciad car yn fenthyciad rhandaliad gyda phwrpas penodol y gallwch ei ddefnyddio i brynu cerbyd (ee car, beic modur neu gartref symudol). Yn y rhan fwyaf o achosion benthyciadau ceir maent yn rhatach na benthyciadau rhandaliadau i'w defnyddio am ddim (Benthyciad preifat). Oherwydd bod cerbyd wedi'i ariannu yn cynnig diogelwch ychwanegol i'r benthyciwr.

Benthyciad car yn yr Almaen mae ganddo'r fantais y gallwch chi brynu'r cerbyd gan y deliwr gyda thaliad un-amser heb randaliadau ac yn aml yn manteisio ar ostyngiadau arian parod (gostyngiad pris o hyd at 20%).

Benthyciadau ar gyfer adeiladu neu brynu eiddo tiriog yn yr Almaen

Mae benthyciad ar gyfer adeiladu neu brynu eiddo tiriog yn derm eang yn yr Almaen sy'n cyfeirio at fenthyciad a ddefnyddir i ariannu, hynny yw, prynu fflat, tŷ neu eiddo arall, yn ogystal â'i adeiladu.

Mae gennym nifer o ffactorau pwysig:

  • Gyda benthyciad cartref, byddwch yn cael benthyciad gan eich banc y byddwch yn ei dalu'n ôl mewn rhandaliadau (ynghyd â llog).
  • Mae benthyciadau eiddo tiriog yn yr Almaen wedi'u neilltuo, felly dim ond at y diben y cytunwyd arno y gallwch chi ddefnyddio'r benthyciad.
  • Yn aml, mae banciau'n cymeradwyo benthyciadau ar gyfer adeiladu tŷ neu brynu eiddo tiriog.
  • Gellir defnyddio benthyciad eiddo tiriog hefyd ar gyfer ariannu dilynol neu - mewn achosion arbennig - ar gyfer moderneiddio neu adnewyddu.
  • Wrth gyfrifo, dylech roi ystyriaeth arbennig i'ch cymhareb cyfalaf, y gyfradd llog flynyddol effeithiol ar gyfer y benthyciad eiddo tiriog a'r tymor.

Benthyciadau ar gyfer ailraglennu yn yr Almaen

Os ydych chi'n cael trafferth ad-dalu'ch dyledion, gall benthyciad aildrefnu fod yn opsiwn da. Mae'n caniatáu ichi gyfuno'ch holl fenthyciadau cyfredol yn un benthyciad gyda thaliadau misol mwy fforddiadwy, fel arfer dros gyfnod hwy.

Os cymeroch fenthyciad gyda chyfradd llog uchel, gallwch geisio dod o hyd i gynnig gyda chyfradd llog is gyda chymorth porth cymharu benthyciadau. Os llwyddwch i ddod o hyd i gynnig o’r fath, cymerwch y swm sy’n ddyledus gennych ar yr hen fenthyciad, ei dalu’n ôl a pharhau i ad-dalu’r benthyciad gyda chyfradd llog is, sy’n arwain at y ffaith eich bod yn ad-dalu llai o arian nag y byddech yn ei wneud. wedi talu yn ôl am yr hen fenthyciad. Os ydych am aildrefnu'r benthyciad, gallwch ddod o hyd i opsiynau ar gyfer hynny yma.

benthyciadau ar gyfer gwaith yn yr Almaen

Benthyciadau busnes yn yr Almaen

Yn aml gofynnir am fenthyciadau busnes yn yr Almaen ar gyfer cronfeydd neu fuddsoddiadau a fydd yn cael eu defnyddio yn eich busnes. Benthyciad busnes felly, mae'n uniongyrchol gysylltiedig â'ch prosiect: mae'n addas ar gyfer caffael nwyddau a deunyddiau ac ar gyfer goresgyn problemau ariannol. Pgyda benthyciad personol sy'n addas ar gyfer buddsoddiadau hirdymor, gallwch brynu peiriannau, nwyddau rhag-ariannu neu ddigideiddio cyllid. Mae'n ymwneud â dechrau cwmni newydd a'i dyfu.

Beth yw'r amodau ar gyfer benthyciad yn yr Almaen?

Mae benthyciadau yn yr Almaen yn gweithio yn yr un ffordd ag unrhyw le arall yn y byd: rydych chi'n cael arian gan fenthyciwr ac yn cytuno ar gyfradd ad-dalu fisol. Mae’r benthyciwr yn gwneud arian o’r trefniant hwn drwy ychwanegu ffi at swm y benthyciad, a fydd yn cael ei ychwanegu at bob rhandaliad y byddwch yn ei ad-dalu.

Yn gyffredinol, mae'r gyfradd yn cynrychioli hyder y benthyciwr ynoch chi, yn ogystal â'r risgiau y mae'n eu cymryd wrth fenthyca arian i chi. Mae'r gyfradd yn llawer is pan fo'r peryglon yn fach iawn. Mae cyflog cyfredol, statws priodasol, oedran, proffil iechyd, cynilion, bondiau, stociau, perchnogaeth eiddo a ffynonellau incwm eraill i gyd yn bethau y mae'r benthyciwr yn eu hystyried.

Mae yna nifer o safonau y mae'n rhaid i chi eu bodloni i gael benthyciad yn yr Almaen. Rhaid i chi fodloni'r amodau hyn:

 • Rhaid byw yn yr Almaen.
 • Rhaid i chi fod dros 18 oed.
 • Byddwch yn barod i ddarparu ffynhonnell incwm gyson a sylweddol (3 slip cyflog diweddaraf i weithwyr, hyd at ddwy flynedd o fantolen ar gyfer gweithwyr llawrydd)
 • Gallu cyflwyno sgôr SCHUFA dda.

Yn seiliedig ar eich gwlad wreiddiol, efallai y credwch fod yr ymchwiliad hwn naill ai'n ymwthiol iawn neu'n weddol arferol. Mae'n bwysig nodi nad yw Almaenwyr yn gefnogwyr mawr o gredyd, ac nid oes ganddynt arian i eraill.

Maent yn enwog am beidio â bod yn berchen ar eu cartrefi, am beidio â defnyddio cardiau credyd. Mae ganddynt gymhareb dyled i incwm sy'n cael ei hedmygu gan lawer o wledydd ledled y byd. O ganlyniad, o ran rhoi benthyciadau yn yr Almaen, mae benthycwyr yn arbennig o ofalus.

Gallwch wneud cais am fenthyciad yn bersonol, drwy'r post neu drwy ffacs. Mae llawer o fanciau hefyd yn caniatáu ichi gyflwyno'ch cais ar-lein. Ar gyfer hyn, fe'ch cynghorir i ddefnyddio cyfrifiannell benthyciad oherwydd byddwch yn gallu gwerthuso gwahanol gynigion a dewis y banc gorau. Yna gallwch chi gyflwyno'ch cais ar-lein trwy ein gwefan.

Cais am fenthyciad i weithwyr yn yr Almaen

Os ydych chi am gael benthyciad gan fanc, rhaid i chi lenwi cais am fenthyciad yn gyntaf. Anfonir hwn i'r banc, sy'n penderfynu a ydych yn gymwys ar gyfer y benthyciad.

Mae'r wybodaeth ganlynol yn aml yn cael ei chynnwys mewn cais am fenthyciad gweithiwr yn yr Almaen:

 • Cyfanswm y benthyciad
 • Hyd benthyciad dymunol
 • Rhandaliadau benthyciad gofynnol
 • Os yw'n berthnasol, cychwyn wedi'i amserlennu
 • ad-daliadau benthyciad
 • Mewnbynnu data personol (data personol, sefyllfa ariannol)

Dylid pwysleisio y bydd angen i'r darpar fenthyciwr gyflwyno dogfennaeth sy'n profi ei deilyngdod credyd yn ogystal â'i sefyllfa ariannol. Mae statws credyd da yn arbennig o angenrheidiol ar gyfer ariannu.

Yn y cytundeb benthyciad, mae'r benthyciwr yn derbyn ffurflen hunanasesu personol. Rhaid gwirio'r holl ffeithiau a ddarperir yn y ffurflen hon. O ganlyniad, mae'n hanfodol eich bod yn darparu gwybodaeth gywir amdanoch chi'ch hun.

Ar ben hynny, bydd y benthyciwr yn gofyn am wybodaeth SCHUFA i bennu teilyngdod credyd yr ymgeisydd. O ganlyniad, gwiriwch eich cofnodion SCHUFA ddwywaith i sicrhau bod yr holl fenthyciadau blaenorol wedi'u had-dalu.

Gallwch wneud cais am fenthyciad yn bersonol, drwy'r post neu drwy ffacs. Mae llawer o fanciau hefyd yn caniatáu ichi gyflwyno'ch cais ar-lein. Ar gyfer hyn, fe'ch cynghorir i ddefnyddio cyfrifiannell benthyciad oherwydd byddwch yn gallu gwerthuso gwahanol gynigion a dewis y banc gorau. Yna gallwch chi gyflwyno'ch cais ar-lein trwy'r opsiynau a ddarperir uchod.

amodau ar gyfer credyd yn yr Almaen

Benthyciadau yn yr Almaen gan fenthycwyr preifat

Mae hwn yn opsiwn cymharol newydd ar y farchnad, ond mae'n werth ei ystyried. Yn lle bod un banc mawr yn rhoi benthyg arian i chi, mae grŵp o unigolion preifat yn cronni eu harian. Oherwydd y gyfradd llog, gallant gynyddu eu buddsoddiad pan fyddwch yn talu eich taliadau. Benthyca cyfoedion i gyfoedion yw'r term a ddefnyddir i ddisgrifio'r math hwn o fenthyca.

Benthyciadau yn yr Almaen gyda thymor byr iawn

Yn aml, mae benthyciadau tymor byr yn yr Almaen yn opsiwn sydd ei angen arnoch ar ôl treuliau annisgwyl, fel talu blaendal am fflat ar rent yn yr Almaen. Er ei bod yn cael ei argymell fel arfer i geisio cefnogaeth gan ffrindiau a pherthnasau mewn sefyllfaoedd o'r fath, mae yna sawl porth a all eich helpu os oes angen swm bach o arian arnoch yn gyflym.
Er bod y cyfraddau llog ychydig yn uwch nag ar gyfer benthyciadau tymor hir, dim ond unwaith y mis y gwneir y taliad, sy'n lleihau'r risg o orddrafft.

Teilyngdod credyd yn yr Almaen (Schufa yn yr Almaen)

Mae rhai benthyciadau yn yr Almaen, waeth beth fo'r math o fenthyciad, yn ystyried eich teilyngdod credyd, tra nad yw eraill yn gwneud hynny.
Pan wnânt, mae'n ffafrio pobl â sgoriau SCHUFA cryf oherwydd yna mae'r gyfradd llog yn cael ei ostwng. Gelwir hyn yn bonitätsabhängig (dibynnol ar gredyd) neu bonitätsunabhängig (credyd annibynnol).
Os oes gennych sgôr SCHUFA isel, mae hwn yn gysyniad pwysig i'w wybod; chwilio am fenthyciadau nad ydynt yn cymryd hyn i ystyriaeth.

credyd p2p yn yr Almaen

Pam cymryd benthyciad yn yr Almaen?

Mae yna nifer o resymau pam y gallai fod angen benthyciad arnoch yn yr Almaen. Bydd eich prosiectau bywyd yn newid wrth i'ch bywyd fel tramorwr fynd rhagddo. O ganlyniad, efallai y bydd angen morgais arnoch i brynu tŷ, benthyciad i brynu car neu swm bach o arian i wireddu eich syniad busnes. Beth bynnag ydyw, mae mynd at y cwestiwn brawychus hwn yn dipyn o her, yn enwedig pan ychwanegir amodau bancio yn yr Almaen!

Mae banciau eisiau perthynas hirdymor gyda'u cwsmeriaid, sy'n awgrymu eu bod am iddynt aros yn yr Almaen am flynyddoedd lawer. Mae'r Almaen yn adnabyddus am ei hamgylchedd sefydlog a'i dyfodol addawol. Mae hyn yn cynyddu'r tebygolrwydd y byddwch yn gallu ad-dalu'ch benthyciad.

Efallai y bydd yn anoddach i rai ohonoch gael benthyciad yn yr Almaen fel tramorwr oherwydd ein bod wedi cyrraedd yr Almaen wedi arwain at stalemate a oedd yn brifo ein sgôr SCHUFA i ddechrau. Mae'n cymryd amser i fynd yn ôl ar ein traed, ac yn y cyfamser efallai ein bod wedi gadael treuliau heb eu talu.

Isod mae rhai o'r rhesymau pam y dylech gymryd benthyciad

Gall rhywun chwilio am fenthyciad personol os oes angen arian arnoch yn fuan i dalu costau, traul annisgwyl neu rywbeth arall sydd angen sylw cyflym. Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau ariannol yn cynnig ffurflenni ar-lein sy'n eich helpu i ddarganfod a ydych chi wedi'ch cymeradwyo mewn munudau. Yn dibynnu ar eich benthyciwr, gallwch gael yr arian yr un diwrnod neu dros sawl diwrnod busnes.

Gellir defnyddio swm y benthyciad i gydgrynhoi dyledion, yn enwedig dyledion cardiau credyd. Mae hefyd yn un o'r rhesymau mwyaf cyffredin dros gymryd benthyciad personol. Mae gan fenthyciadau personol yn yr Almaen gyfraddau llog is na chardiau credyd, yn enwedig os oes gennych gredyd da. Mae gan y benthyciadau personol gorau yn yr Almaen gyfraddau llog mor isel â 2,5%, sy'n llawer is na'r canrannau digid dwbl a godir gan y mwyafrif o gardiau credyd. Gallwch gael benthyciad personol, talu balans eich cerdyn credyd, ac yna gwneud un taliad misol i'ch sefydliad benthyca newydd.

Efallai na fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd sylweddol hyd yn oed os ydych chi'n symud yn agos at ble rydych chi'n byw nawr. Fodd bynnag, os ydych yn symud allan o'r dref, efallai y bydd angen arian ychwanegol arnoch i dalu'r gost o symud. Mae symud pellter hir yn golygu talu am bacio cyflenwadau, llogi symudwyr o bosibl, a chludo'ch nwyddau i'r lleoliad newydd.

Gellir defnyddio benthyciadau preifat yn yr Almaen hefyd i helpu i ddod o hyd i gartref newydd. Os byddwch yn darganfod fflat, er enghraifft, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am y mis cyntaf, y mis diwethaf a blaendal. Efallai y bydd angen arian arnoch hefyd i ddodrefnu eich fflat newydd.

Mae'r rhain i gyd yn resymau pam y byddai benthyciadau yn yr Almaen yn opsiwn da i chi, os oes gennych ddiddordeb mewn benthyciadau yn Awstria gallwch ymweld ATCcredit , ac os oes gennych ddiddordeb mewn benthyciadau mewn gwledydd Ewropeaidd eraill, gallwch ymweld areasinfinance.com

amodau ar gyfer credyd yn yr Almaen

Amodau credyd yn yr Almaen

Gall fod llawer o resymau dros gymryd benthyciad yn yr Almaen. Efallai bod angen i chi brynu tŷ, efallai car neu fod angen ychydig o arian arnoch i ddechrau eich syniad busnes. Mae hynny i gyd yn swnio'n dda, ond ar gyfer hynny mae angen i chi wybod ychydig o bethau am fenthyciadau.

beth yw schufa yn Almaeneg

Beth yw Schufa?

Schufa neu gwmni ymchwilio credyd sydd yn asesu teilyngdod credydMae'n ymwneud â theilyngdod credyd darpar brynwyr er mwyn amddiffyn eu hunain rhag methiannau credyd. IMae SCHUFA yn deillio o'r ymadrodd "Schutzgemeinschaft für Absatzfinanzierung" (cymdeithas amddiffynnol ar gyfer ariannu gwerthu), a sefydlwyd ym 1927.

cardiau credyd yn yr Almaen

Cerdyn credyd neu gerdyn rhagdaledig?

Mae yna sawl math o gardiau ar farchnad yr Almaen. Byddwn yn sôn am rai ohonynt. Cerdyn credyd cylchdroi yw cerdyn gyda therfyn gwariant personol cymeradwy sy'n cynrychioli credyd cylchdroi neu "hunan-adnewyddu". Mae'r cleient, yn unol â'i ddymuniadau, yn penderfynu ar swm y benthyciad i'w ddefnyddio, ar y dull ac ar gyflymder ad-dalu'r benthyciad.

credyd p2p yn yr Almaen

Benthyciadau P2P yn yr Almaen

Benthyca rhwng cymheiriaid yw'r arfer o baru benthycwyr a benthycwyr trwy lwyfannau ar-lein. Yn aml gall benthycwyr gael mynediad at arian yn gyflym ac fel arfer ar gyfraddau llog is na'r rhai a gynigir gan eu banciau lleol, gan ei wneud yn ddewis benthyciad deniadol i fanciau.